Υπηρεσίες προς τους Πολίτες

 • Ολοκλήρωση της Διοικητικής Αναδιάρθρωσης- οργάνωσης των Υπηρεσιών σε Περιφερειακό επίπεδο.
 • Επέκταση της Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 • Απλούστευση διαδικασιών για ίδρυση επιχειρήσεων κ.α.
 • Ίδρυση γραφείου στήριξης αγροτών
 • Προώθηση των διαδικασιών στέγασης σε ιδιόκτητα κτίρια των Π.Ε. Άρτας και Πρέβεζας. Για το σκοπό αυτό είναι σε εξέλιξη πρωτοβουλίες για την παραχώρηση των ανενεργών στρατοπέδων του Κάστρου του Αγ. Ανδρέα (πρώην Στρατόπεδο Δούκα) στην Π.Ε. Πρέβεζας και του Στρατοπέδου Παπακώστα στην Π.Ε. Άρτας.

Αγροτικός και κτηνοτροφικός τομέας

Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί έναν από τους κύριους πλουτοπαραγωγικούς τομείς της Ηπείρου. Στη διάρκεια της θητείας της νυν Περιφερειακής Αρχής, ολοκληρώθηκε το Αρδευτικό Μαργαριτίου, ολοκληρώνεται το Αρδευτικό Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, είναι σε εξέλιξη το Αρδευτικό Κόνιτσας, έργα που εποπτεύονται από την Περιφέρεια), επαναδημοπρατήθηκαν κεντρικά τα εγγειοβελτιωτικά έργα κάμπου Κομπότι - Πέτα Άρτας.

Μέσω και του νέου προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, το 30% του οποίου θα διαχειριστούν απευθείας οι Περιφέρειες θα επιδιωχθούν στοχευμένες παρεμβάσεις για:

 • Σχέδια βελτίωσης και προγράμματα νέων αγροτών
 • Ολοκλήρωση ημιτελών αρδευτικών έργων - κατασκευή νέων
 • Συνέχιση ισοπεδώσεων, διανοίξεων κ.α. στους κάμπους Παραμυθιάς, Κορύτιανης, Μαργαριτίου, Χρυσοβίτσας, Κουκλιών, Αηδονοχωρίου, Ριαχόβου.
 • Συνέχιση προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού
 • Καθαρισμό αρδευτικών αύλακων και αποστραγγιστικών τάφρων
 • Βελτίωση αγροτικών δρόμων
 • Επέκταση αγροτικών δικτύων άδρευσης
 • Νομιμοποίηση και αδειοδότηση πτηνοτροφικών - κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
 • Στήριξη της λειτουργίας των ΤΟΕΒ- ΓΟΕΒ, και ήδη για την αποκατάσταση της λειτουργίας των αντλιοστασίων τους έχει δαπανηθεί σημαντικό ποσό από την Περιφέρεια.
 • Ηπειρωτικό πρωινό
 • Τοπικά προϊόντα στους χώρους των μνημείων
 • Αγροτικές Αγορές

Βιολογικές Καλλιέργειες

Aύξηση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα και στήριξη της τοπικής οικονομίας με χρηματοδότηση δράσεων για βελτίωση της ποιότητας των Ηπειρωτικών προϊόντων και την ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Ενθάρρυνση πρωτοβουλιών για δημιουργία τράπεζας σπόρων τοπικών ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτών.

Πιστοποίηση / προώθηση αγροτικών προϊόντων

 • Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για το «Καλάθι Ηπειρωτικών Αγροτικών Προϊόντων» και την Αγροδιατροφική σύμπραξη, που αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την ανάπτυξη και υποστήριξη του αγροδιατροφικού τομέα.
 • Δημιουργείται λογότυπο και σήμα (Brandname) για τα προϊόντα της Ηπείρου, για την πιστοποίηση και την ανάδειξή τους.
 • Συνεργασία με το ΤΕΙ για την ανάδειξη του χοίρειου κρέατος της Ηπείρου και την πιστοποίηση του κρέατος αρνιών και κατσικιών Ηπείρου ως Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε.
 • Γενικός στόχος η ανάπτυξη ενός δικτύου προϊόντων, Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ)και Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) με διακριτικό τίτλο και εμπορικό σήμα κατοχυρωμένο διεθνώς, όπως έχουμε ήδη κάνει για το παρθένο ελαιόλαδο της ποικιλίας Λιανολιά που παράγονται στην περιοχή της Πρέβεζας και έχει καθιερωθεί ως προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ)».

Συνεχίζεται η προβολή τους σε κλαδικές εκθέσεις.

Οικολογική αγροτική πολιτική

Ενημερωτική εκστρατεία, ώστε οι Ηπειρώτες αγρότες να προστατεύουν περισσότερο το περιβάλλον για να συνεχίσουν να επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η είσπραξη άμεσων επιδοτήσεων από τα κοινοτικά ταμεία θα εξαρτάται πλέον άμεσα από συγκεκριμένους στόχους για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με οδηγία που πρόκειται να κοινοποιήσει σύντομα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ινστιτούτο Οινολογίας

Δημιουργία Ινστιτούτου Οινολογίας με σκοπό την έρευνα και την υποστήριξη της τοπικής οινικής παραγωγής.

Εκπαίδευση - εξειδίκευση στον πρωτογενή τομέα

 • Συνέχιση των πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της Γαλακτοκομικής Σχολής με αύξηση των θέσεων εκπαιδευομένων.
 • Δημιουργία πρότυπου κέντρου αγροτικού- τουριστικού γνωστικού αντικειμένου στο αγρόκτημα Αναγνωστοπούλου στην Κόνιτσα.

 

Σύσταση «Ινστιτούτο Υδάτων»

Συστήνεται από την Περιφέρεια «Ινστιτούτο Υδάτων», προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια, ο έλεγχος της χρήσης και η αειφορία των υδάτινων πόρων της Ηπείρου, να καταγραφούν - μελετηθούν φυσικά φαινόμενα που σχετίζονται με το νερό, να δικτυωθούν σχετικοί φορείς και ερευνητικά κέντρα, με κύριο στόχο το συντονισμό δράσεων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που εμπλέκονται με τις παραπάνω διαδικασίες.

 

Αλιεία

Πιστοποίηση αλιευμάτων

Προσδιορισμός και ταυτοποίηση καινοτόμων προϊόντων Π.Ο.Π ή Π.Γ.Ε. Αμβρακικού συγκεκριμένων ειδών της ιχθυοπανίδας του Αμβρακικού κόλπου στο πλαίσιο της αξιοποίησης και της αειφόρου διαχείρισης των ιχθυοαποθεμάτων του κόλπου, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει.

Ιχθυοκαλλιέργειες

Έλεγχος των υφιστάμενων μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας ως προς την εφαρμογή των προβλεπόμενων όρων χρήσης από τις άδειες τους. Ορθολογική επανακατανομή και χωροθέτησή τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οικοσυστήματος και κατ’ επέκταση των ίδιων των επιχειρήσεων.

Στα πλαίσια της Μακρο-Περιφέρειας: (και σε συνεργασία με το ΕΓΤΑΑ – το Γεωργικό Ταμείο) θα εξεταστούν οι δυνατότητες ενδυνάμωσης των ιχθυοκαλλιεργειών.

Υποστήριξη των θέσεων στο ΣτΕ κατά της εγκατάστασης μονάδας ασφαλτικών στη λωρίδα Σαγιάδας.

Λιμνοθάλασσα Αμβρακικού

Εκβάθυνση του κόλπου στην περιοχή της λιμνοθάλασσας, ώστε μαζί με την αντιμετώπιση της ρύπανσής του, να αντιστραφούν οι αρνητικές επιπτώσεις και να καταστούν τα αλιευτικά προϊόντα ποιοτικά και ανταγωνιστικά. Ενδεδειγμένη είναι η οξυγόνωση των ιζημάτων, ενώ ταυτόχρονα θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να περιέλθουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Ηπείρου οι σταθμοί ιχθυογέννεσης για τη βελτίωση της θαλάσσιας πανίδας.

Τουρισμός και Πολιτισμός

Προβολή της Ηπείρου, ως προορισμού 4 εποχών

Ήδη ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου ύψους 900.000€ περίπου με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Η Περιφέρεια ετοιμάζει μια επιθετική προβολή για τα επόμενα έτη. Βρίσκονται σε εξέλιξη η δημιουργία έντυπου προωθητικού υλικού (φυλλαδίων), τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ, βίντεο, τουριστικού portal, καταχωρήσεων σε εθνικά και διεθνή ΜΜΕ, η επιλογή συμμετοχής μας σε εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πληθώρα ενεργειών που θα βοηθήσουν στην προβολή και την αύξηση της αναγνωρισιμότητας του τόπου μας. Σκοπός είναι η αλληλοσυμπλήρωση του θερινού και χειμερινού τουρισμού για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και καθιέρωση της Ηπείρου σαν προορισμό 4 εποχών.

Η κρουαζιέρα και ο μαθητικός τουρισμός, είναι νέες στοχεύσεις.

Επιδιώκεται η δημιουργία ειδικού προγράμματος κοινωνικού τουρισμού με περιοχές εφαρμογής τις ορεινές- ημιορεινές, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της κρίσης από την πτώση του εσωτερικού τουρισμού.

Οικολογικός τουρισμός

Τουριστική προβολή των ευαίσθητων οικοσυστημάτων (π.χ. υγρότοποι Ramsar, εθνικοί δρυμοί, αισθητικά δάση) με πρόγραμμα δράσης για την αναβάθμισή τους (π.χ. σήμανση μονοπατιών). Ελεγχόμενη επισκεψιμότητα στις λοιπές προστατευόμενες περιοχές (Natura, Corine).

Ιαματικός τουρισμός

 H συνεχώς αυξανόμενη τουριστική κίνηση προς τις περιοχές με ιαματικές πηγές (Αμάραντος, Καβάσιλα, Πρέβεζα) απαιτεί μια ολοκληρωμένη διαχείριση με στόχο την αναβάθμιση υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός Δικτύου Ιαματικών Λουτρών Ηπείρου, σε συνεργασία με τους Δήμους.

Ιατρικός τουρισμός

Προωθείται ο Ιατρικός τουρισμός, που αποτελεί τον τέταρτο πυλώνα της έξυπνης εξειδίκευσης της νέας προγραμματικής περιόδου.

 

Πολιτισμός - συνέργειες

Αρχαία Δωδώνη

Αναλαμβάνεται προσπάθεια ένταξης του αρχαιολογικού χώρου στα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Η Αρχαία Δωδώνη, μέσω του πιλοτικού – καινοτόμου προγράμματος της «Πολιτιστικής διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», έχει εξασφαλισμένους πόρους για την ολοκλήρωση των έργων αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου, έργων πρόσβασης και γενικότερα έργων ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου.

Αρχαία Νικόπολις

Ανάδειξη του μνημείου της Αρχαίας Νικόπολης, καθώς και όλων των Ρωμαϊκών και Βυζαντινών μνημείων της περιοχής. Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου για τη δημιουργία του πρώτου πολιτιστικού πάρκου της χώρας (Master Plan Nicopolis).

Έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται οι προσπάθειες ένταξης του αρχαιολογικού χώρου στα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Μέσω του προγράμματος «Πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», έχουν εξασφαλιστεί πόροι για παρεμβάσεις επί του μνημείου, βασικές και ψηφιακές υποδομές.

Αρχαία Κασσώπη

Η αρχαία Κασσώπη που συγκαταλέγεται στους πλέον ελκυστικούς αρχαιολογικούς τόπους της Πρέβεζας, έχει επίσης εξασφαλισμένους πόρους από το πρόγραμμα «Πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» έχει εξασφαλίσει πόρους για παρεμβάσεις επί του μνημείου, βασικές και ψηφιακές υποδομές που θα αυξήσουν σημαντικά την αναγνωρισιμότητα και επισκεψιμότητα του.

Αρχαία Αμβρακία

Η Αρχαία Αμβρακία, έχει επίσης εξασφαλισμένους πόρους από την «Πόλιτιστική διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» για παρεμβάσεις επί του μνημείου, βασικές και ψηφιακές υποδομές.

Αρχαία Γίτανα

Ο αρχαιολογικός χώρος Γιτάνων, είναι ο πέμπτος που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα της «Πολιτιστικής διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», έχοντας εξασφαλίσει πόρους για παρεμβάσεις επί του μνημείου, βασικές και ψηφιακές υποδομές.

Με τα έργα που προβλέπονται για τους πέντε προαναφερθέντες αρχαιολογικούς χώρους θα δημιουργηθεί ένα πρότυπο δίκτυο αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων, ώστε αφενός να προβληθεί ο πολιτισμός μας και αφετέρου να αυξηθεί και να διαχυθεί η επισκεψιμότητα σε όλες τις περιοχές της Ηπείρου.

Επιπλέον γίνονται συστηματικές προσπάθειες ώστε η αρχαία Νικόπολη και η Αρχαία Κασσώπη να γίνουν «δορυφόροι» του Φεστιβάλ Αθηνών και του Μεγάρου Μουσικής, με επιδίωξη η Ήπειρος να αποκτήσει διεθνή αίγλη στα πολιτιστικά δρώμενα.

Βυζαντινά Μνημεία Άρτας

Ανάδειξη του πολιτισμικού πλούτου της περιοχής της Άρτας, ως πρωτεύουσας του Δεσποτάτου της Ηπείρου. Δημιουργία «Πολιτιστικής Διαδρομής» στα Βυζαντινά και Αρχαιολογικά Μνημεία της πόλης της Άρτας.

Αναστήλωση Μνημείων

Συνεχίζεται η αναστήλωση Βυζαντινών μνημείων σε όλη την Ήπειρο. Με την παράδοση της μελέτης, θα προωθηθούν οι εργασίες ανάδειξης και συντήρησης του Ιμαρέτ στην Άρτα.

 

Παιδεία και Αθλητισμός

Πανεπιστήμιο - ΤΕΙ - Ε.Μ.Π.

Η Περιφέρεια συνεχίζει τις προσπάθειες και συνδράμει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για την ίδρυση της Πολυτεχνικής σχολής καθώς και για τη δημιουργία Μεταπτυχιακών Τμημάτων στο ΤΕΙ Ηπείρου.

Συνεργάζεται στενά με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ε.Μ.Π. για την ανάπτυξη των ορεινών όγκων.

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Πρεβέζης

Συνέχιση της στήριξηςτης Σχολής και της προσπάθειας ανέγερσης νέων εγκαταστάσεων για πιο άνετη διαμονή των σπουδαστών.

Πρωτοβάθμια - Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Συνεργασία με τους Δήμους για εκσυγχρονισμό – επεκτάσεις σχολικής στέγης και βρεφονηπιακών σταθμών. Σε πρώτο στάδιο προωθείται η ολοκλήρωση του Ενιαίου Λυκείου Ηγουμενίτσας και ακολουθούν τα ώριμα αιτήματα Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας.

Αθλητικές εγκαταστάσεις

Η Περιφέρεια με προγραμματικές συμβάσεις θα συμβάλει, στο μέτρο που το επιτρέπουν οι διατιθέμενοι πόρου, στη βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων. Προωθεί την ανάπτυξη χειμερινών σπορ στα Θεοδώριανα.

Προωθούνται και ενισχύονται αθλητικές δράσεις πανελλήνιου ενδιαφέροντος.