Αγροτικός και κτηνοτροφικός τομέας

Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί έναν από τους κύριους πλουτοπαραγωγικούς τομείς της Ηπείρου. Στη διάρκεια της θητείας της νυν Περιφερειακής Αρχής, ολοκληρώθηκε το Αρδευτικό Μαργαριτίου, ολοκληρώνεται το Αρδευτικό Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, είναι σε εξέλιξη το Αρδευτικό Κόνιτσας, έργα που εποπτεύονται από την Περιφέρεια), επαναδημοπρατήθηκαν κεντρικά τα εγγειοβελτιωτικά έργα κάμπου Κομπότι - Πέτα Άρτας.

Μέσω και του νέου προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, το 30% του οποίου θα διαχειριστούν απευθείας οι Περιφέρειες θα επιδιωχθούν στοχευμένες παρεμβάσεις για:

 • Σχέδια βελτίωσης και προγράμματα νέων αγροτών
 • Ολοκλήρωση ημιτελών αρδευτικών έργων - κατασκευή νέων
 • Συνέχιση ισοπεδώσεων, διανοίξεων κ.α. στους κάμπους Παραμυθιάς, Κορύτιανης, Μαργαριτίου, Χρυσοβίτσας, Κουκλιών, Αηδονοχωρίου, Ριαχόβου.
 • Συνέχιση προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού
 • Καθαρισμό αρδευτικών αύλακων και αποστραγγιστικών τάφρων
 • Βελτίωση αγροτικών δρόμων
 • Επέκταση αγροτικών δικτύων άδρευσης
 • Νομιμοποίηση και αδειοδότηση πτηνοτροφικών - κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
 • Στήριξη της λειτουργίας των ΤΟΕΒ- ΓΟΕΒ, και ήδη για την αποκατάσταση της λειτουργίας των αντλιοστασίων τους έχει δαπανηθεί σημαντικό ποσό από την Περιφέρεια.
 • Ηπειρωτικό πρωινό
 • Τοπικά προϊόντα στους χώρους των μνημείων
 • Αγροτικές Αγορές

Βιολογικές Καλλιέργειες

Aύξηση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα και στήριξη της τοπικής οικονομίας με χρηματοδότηση δράσεων για βελτίωση της ποιότητας των Ηπειρωτικών προϊόντων και την ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Ενθάρρυνση πρωτοβουλιών για δημιουργία τράπεζας σπόρων τοπικών ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτών.

Πιστοποίηση / προώθηση αγροτικών προϊόντων

 • Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για το «Καλάθι Ηπειρωτικών Αγροτικών Προϊόντων» και την Αγροδιατροφική σύμπραξη, που αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την ανάπτυξη και υποστήριξη του αγροδιατροφικού τομέα.
 • Δημιουργείται λογότυπο και σήμα (Brandname) για τα προϊόντα της Ηπείρου, για την πιστοποίηση και την ανάδειξή τους.
 • Συνεργασία με το ΤΕΙ για την ανάδειξη του χοίρειου κρέατος της Ηπείρου και την πιστοποίηση του κρέατος αρνιών και κατσικιών Ηπείρου ως Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε.
 • Γενικός στόχος η ανάπτυξη ενός δικτύου προϊόντων, Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ)και Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) με διακριτικό τίτλο και εμπορικό σήμα κατοχυρωμένο διεθνώς, όπως έχουμε ήδη κάνει για το παρθένο ελαιόλαδο της ποικιλίας Λιανολιά που παράγονται στην περιοχή της Πρέβεζας και έχει καθιερωθεί ως προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ)».

Συνεχίζεται η προβολή τους σε κλαδικές εκθέσεις.

Οικολογική αγροτική πολιτική

Ενημερωτική εκστρατεία, ώστε οι Ηπειρώτες αγρότες να προστατεύουν περισσότερο το περιβάλλον για να συνεχίσουν να επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η είσπραξη άμεσων επιδοτήσεων από τα κοινοτικά ταμεία θα εξαρτάται πλέον άμεσα από συγκεκριμένους στόχους για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με οδηγία που πρόκειται να κοινοποιήσει σύντομα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ινστιτούτο Οινολογίας

Δημιουργία Ινστιτούτου Οινολογίας με σκοπό την έρευνα και την υποστήριξη της τοπικής οινικής παραγωγής.

Εκπαίδευση - εξειδίκευση στον πρωτογενή τομέα

 • Συνέχιση των πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της Γαλακτοκομικής Σχολής με αύξηση των θέσεων εκπαιδευομένων.
 • Δημιουργία πρότυπου κέντρου αγροτικού- τουριστικού γνωστικού αντικειμένου στο αγρόκτημα Αναγνωστοπούλου στην Κόνιτσα.

 

Σύσταση «Ινστιτούτο Υδάτων»

Συστήνεται από την Περιφέρεια «Ινστιτούτο Υδάτων», προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια, ο έλεγχος της χρήσης και η αειφορία των υδάτινων πόρων της Ηπείρου, να καταγραφούν - μελετηθούν φυσικά φαινόμενα που σχετίζονται με το νερό, να δικτυωθούν σχετικοί φορείς και ερευνητικά κέντρα, με κύριο στόχο το συντονισμό δράσεων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που εμπλέκονται με τις παραπάνω διαδικασίες.

 

Αλιεία

Πιστοποίηση αλιευμάτων

Προσδιορισμός και ταυτοποίηση καινοτόμων προϊόντων Π.Ο.Π ή Π.Γ.Ε. Αμβρακικού συγκεκριμένων ειδών της ιχθυοπανίδας του Αμβρακικού κόλπου στο πλαίσιο της αξιοποίησης και της αειφόρου διαχείρισης των ιχθυοαποθεμάτων του κόλπου, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει.

Ιχθυοκαλλιέργειες

Έλεγχος των υφιστάμενων μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας ως προς την εφαρμογή των προβλεπόμενων όρων χρήσης από τις άδειες τους. Ορθολογική επανακατανομή και χωροθέτησή τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οικοσυστήματος και κατ’ επέκταση των ίδιων των επιχειρήσεων.

Στα πλαίσια της Μακρο-Περιφέρειας: (και σε συνεργασία με το ΕΓΤΑΑ – το Γεωργικό Ταμείο) θα εξεταστούν οι δυνατότητες ενδυνάμωσης των ιχθυοκαλλιεργειών.

Υποστήριξη των θέσεων στο ΣτΕ κατά της εγκατάστασης μονάδας ασφαλτικών στη λωρίδα Σαγιάδας.

Λιμνοθάλασσα Αμβρακικού

Εκβάθυνση του κόλπου στην περιοχή της λιμνοθάλασσας, ώστε μαζί με την αντιμετώπιση της ρύπανσής του, να αντιστραφούν οι αρνητικές επιπτώσεις και να καταστούν τα αλιευτικά προϊόντα ποιοτικά και ανταγωνιστικά. Ενδεδειγμένη είναι η οξυγόνωση των ιζημάτων, ενώ ταυτόχρονα θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να περιέλθουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Ηπείρου οι σταθμοί ιχθυογέννεσης για τη βελτίωση της θαλάσσιας πανίδας.